سه شنبه 25 تیر 1398
July 16, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
19°
فعلی
35°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 20:26
اردبیل
کمترین
13°
فعلی
29°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 20:40
ارومیه
کمترین
18°
فعلی
28°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:21
غروب آفتاب : 20:49
اصفهان
کمترین
25°
فعلی
38°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 20:13
اهواز
کمترین
32°
فعلی
46°
بیشترین
47°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 20:22
ایلام
کمترین
30°
فعلی
39°
بیشترین
40°
طلوع آفتاب : 06:27
غروب آفتاب : 20:36
بجنورد
کمترین
20°
فعلی
34°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 05:34
غروب آفتاب : 20:02
بندر عباس
کمترین
32°
فعلی
36°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 06:02
غروب آفتاب : 19:42
بوشهر
کمترین
32°
فعلی
32°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:21
غروب آفتاب : 20:08
تبریز
کمترین
14°
فعلی
28°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 20:48
تهران
کمترین
33°
فعلی
44°
بیشترین
44°
طلوع آفتاب : 06:02
غروب آفتاب : 20:21
خرم آباد
کمترین
18°
فعلی
33°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 06:20
غروب آفتاب : 20:28
رشت
کمترین
21°
فعلی
27°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 20:33
زاهدان
کمترین
21°
فعلی
37°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 05:40
غروب آفتاب : 19:30
زنجان
کمترین
16°
فعلی
32°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 20:35
ساری
کمترین
21°
فعلی
25°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:52
غروب آفتاب : 20:15
سمنان
کمترین
32°
فعلی
42°
بیشترین
43°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 20:13
سنندج
کمترین
13°
فعلی
33°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 06:22
غروب آفتاب : 20:39
شهرکرد
کمترین
16°
فعلی
26°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 20:16
شیراز
کمترین
20°
فعلی
32°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 20:03
قزوین
کمترین
21°
فعلی
40°
بیشترین
41°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 20:28
قم
کمترین
27°
فعلی
39°
بیشترین
40°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 20:21
گرگان
کمترین
21°
فعلی
31°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 05:48
غروب آفتاب : 20:12
مشهد
کمترین
22°
فعلی
34°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 05:28
غروب آفتاب : 19:50
مهاباد
کمترین
12°
فعلی
30°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 06:23
غروب آفتاب : 20:47
همدان
کمترین
17°
فعلی
34°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:17
غروب آفتاب : 20:30
کرج
کمترین
25°
فعلی
40°
بیشترین
41°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 20:24
کرمان
کمترین
19°
فعلی
28°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:50
غروب آفتاب : 19:44
کرمانشاه
کمترین
17°
فعلی
36°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 06:21
غروب آفتاب : 20:34
یاسوج
کمترین
27°
فعلی
43°
بیشترین
44°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 20:09