یکشنبه 27 آبان 1397
November 18, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
2°
فعلی
6°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:50
غروب آفتاب : 17:07
اردبیل
کمترین
1°
فعلی
3°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:02
غروب آفتاب : 17:04
ارومیه
کمترین
1°
فعلی
4°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 07:12
غروب آفتاب : 17:17
اصفهان
کمترین
4°
فعلی
8°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:37
غروب آفتاب : 17:04
اهواز
کمترین
15°
فعلی
18°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:47
غروب آفتاب : 17:18
ایلام
کمترین
11°
فعلی
13°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 07:00
غروب آفتاب : 17:22
بجنورد
کمترین
-1°
فعلی
2°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 16:30
بندر عباس
کمترین
23°
فعلی
25°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 16:54
بوشهر
کمترین
24°
فعلی
24°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:34
غروب آفتاب : 17:14
تبریز
کمترین
-1°
فعلی
3°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:10
غروب آفتاب : 17:11
تهران
کمترین
7°
فعلی
10°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:44
غروب آفتاب : 16:58
خرم آباد
کمترین
2°
فعلی
5°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:52
غروب آفتاب : 17:15
رشت
کمترین
12°
فعلی
12°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:55
غروب آفتاب : 17:02
زاهدان
کمترین
4°
فعلی
9°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 16:33
زنجان
کمترین
0°
فعلی
4°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:58
غروب آفتاب : 17:08
ساری
کمترین
7°
فعلی
10°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:38
غروب آفتاب : 16:48
سمنان
کمترین
9°
فعلی
12°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:36
غروب آفتاب : 16:50
سنندج
کمترین
-2°
فعلی
3°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 07:02
غروب آفتاب : 17:17
شهرکرد
کمترین
-5°
فعلی
1°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 17:08
شیراز
کمترین
0°
فعلی
3°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:28
غروب آفتاب : 17:06
قزوین
کمترین
4°
فعلی
7°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:51
غروب آفتاب : 17:02
قم
کمترین
5°
فعلی
7°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:45
غروب آفتاب : 17:03
گرگان
کمترین
0°
فعلی
3°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:34
غروب آفتاب : 16:44
مشهد
کمترین
1°
فعلی
4°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 16:24
مهاباد
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 07:10
غروب آفتاب : 17:19
همدان
کمترین
2°
فعلی
5°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:54
غروب آفتاب : 17:12
کرج
کمترین
5°
فعلی
7°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:47
غروب آفتاب : 17:01
کرمان
کمترین
0°
فعلی
6°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 16:44
کرمانشاه
کمترین
1°
فعلی
6°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:57
غروب آفتاب : 17:16
یاسوج
کمترین
8°
فعلی
14°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:34
غروب آفتاب : 17:08