چهارشنبه 1 خرداد 1398
May 22, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
10°
فعلی
10°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 20:14
اردبیل
کمترین
7°
فعلی
7°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:02
غروب آفتاب : 20:27
ارومیه
کمترین
12°
فعلی
14°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:36
اصفهان
کمترین
12°
فعلی
13°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 06:03
غروب آفتاب : 20:01
اهواز
کمترین
27°
فعلی
29°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:18
غروب آفتاب : 20:10
ایلام
کمترین
19°
فعلی
19°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 06:22
غروب آفتاب : 20:24
بجنورد
کمترین
9°
فعلی
10°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 05:29
غروب آفتاب : 19:49
بندر عباس
کمترین
27°
فعلی
29°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 19:31
بوشهر
کمترین
28°
فعلی
28°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 19:56
تبریز
کمترین
7°
فعلی
9°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 20:35
تهران
کمترین
15°
فعلی
16°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 20:08
خرم آباد
کمترین
11°
فعلی
11°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 20:16
رشت
کمترین
16°
فعلی
16°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:00
غروب آفتاب : 20:20
زاهدان
کمترین
16°
فعلی
17°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 05:33
غروب آفتاب : 19:18
زنجان
کمترین
9°
فعلی
9°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 20:23
ساری
کمترین
12°
فعلی
14°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 05:47
غروب آفتاب : 20:02
سمنان
کمترین
18°
فعلی
20°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 05:49
غروب آفتاب : 20:00
سنندج
کمترین
10°
فعلی
10°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:26
شهرکرد
کمترین
1°
فعلی
1°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:07
غروب آفتاب : 20:04
شیراز
کمترین
10°
فعلی
13°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 19:51
قزوین
کمترین
11°
فعلی
11°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:00
غروب آفتاب : 20:15
قم
کمترین
14°
فعلی
15°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:02
غروب آفتاب : 20:09
گرگان
کمترین
6°
فعلی
11°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 05:42
غروب آفتاب : 19:59
مشهد
کمترین
8°
فعلی
13°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 05:23
غروب آفتاب : 19:38
مهاباد
کمترین
9°
فعلی
9°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:18
غروب آفتاب : 20:34
همدان
کمترین
11°
فعلی
11°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:11
غروب آفتاب : 20:18
کرج
کمترین
12°
فعلی
13°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 05:59
غروب آفتاب : 20:11
کرمان
کمترین
9°
فعلی
10°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 05:44
غروب آفتاب : 19:32
کرمانشاه
کمترین
8°
فعلی
8°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:21
یاسوج
کمترین
17°
فعلی
18°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 19:57