سه شنبه 26 تیر 1397
July 17, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
21°
فعلی
26°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 20:25
اردبیل
کمترین
16°
فعلی
18°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 20:40
ارومیه
کمترین
22°
فعلی
24°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:22
غروب آفتاب : 20:49
اصفهان
کمترین
24°
فعلی
29°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 20:12
اهواز
کمترین
35°
فعلی
39°
بیشترین
46°
طلوع آفتاب : 06:25
غروب آفتاب : 20:22
ایلام
کمترین
29°
فعلی
33°
بیشترین
41°
طلوع آفتاب : 06:28
غروب آفتاب : 20:35
بجنورد
کمترین
22°
فعلی
25°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 05:35
غروب آفتاب : 20:01
بندر عباس
کمترین
31°
فعلی
32°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 06:02
غروب آفتاب : 19:42
بوشهر
کمترین
34°
فعلی
36°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 06:22
غروب آفتاب : 20:08
تبریز
کمترین
13°
فعلی
17°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 20:48
تهران
کمترین
27°
فعلی
33°
بیشترین
40°
طلوع آفتاب : 06:03
غروب آفتاب : 20:20
خرم آباد
کمترین
19°
فعلی
22°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:21
غروب آفتاب : 20:27
رشت
کمترین
24°
فعلی
26°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 20:32
زاهدان
کمترین
24°
فعلی
28°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 05:40
غروب آفتاب : 19:29
زنجان
کمترین
17°
فعلی
23°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 20:35
ساری
کمترین
21°
فعلی
23°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 05:53
غروب آفتاب : 20:14
سمنان
کمترین
31°
فعلی
35°
بیشترین
41°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 20:12
سنندج
کمترین
17°
فعلی
20°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:22
غروب آفتاب : 20:38
شهرکرد
کمترین
14°
فعلی
16°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 20:16
شیراز
کمترین
17°
فعلی
19°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 20:02
قزوین
کمترین
21°
فعلی
27°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 20:27
قم
کمترین
24°
فعلی
29°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 20:21
گرگان
کمترین
17°
فعلی
20°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 05:48
غروب آفتاب : 20:11
مشهد
کمترین
21°
فعلی
24°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 05:29
غروب آفتاب : 19:50
مهاباد
کمترین
16°
فعلی
19°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 20:46
همدان
کمترین
18°
فعلی
21°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:17
غروب آفتاب : 20:30
کرج
کمترین
22°
فعلی
27°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 20:23
کرمان
کمترین
22°
فعلی
23°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 05:51
غروب آفتاب : 19:43
کرمانشاه
کمترین
18°
فعلی
25°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:22
غروب آفتاب : 20:33
یاسوج
کمترین
25°
فعلی
27°
بیشترین
40°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 20:08