پنجشنبه 30 فروردین 1397
April 19, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
4°
فعلی
9°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:37
غروب آفتاب : 19:48
اردبیل
کمترین
-1°
فعلی
10°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:37
غروب آفتاب : 19:57
ارومیه
کمترین
7°
فعلی
15°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:49
غروب آفتاب : 20:07
اصفهان
کمترین
6°
فعلی
10°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:31
غروب آفتاب : 19:37
اهواز
کمترین
20°
فعلی
23°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 06:45
غروب آفتاب : 19:48
ایلام
کمترین
13°
فعلی
18°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:51
غروب آفتاب : 19:59
بجنورد
کمترین
-2°
فعلی
4°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:02
غروب آفتاب : 19:20
بندر عباس
کمترین
23°
فعلی
24°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:18
غروب آفتاب : 19:12
بوشهر
کمترین
24°
فعلی
26°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:39
غروب آفتاب : 19:36
تبریز
کمترین
1°
فعلی
9°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:44
غروب آفتاب : 20:05
تهران
کمترین
6°
فعلی
13°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:28
غروب آفتاب : 19:41
خرم آباد
کمترین
4°
فعلی
8°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:43
غروب آفتاب : 19:51
رشت
کمترین
7°
فعلی
13°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 06:34
غروب آفتاب : 19:51
زاهدان
کمترین
9°
فعلی
10°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 05:58
غروب آفتاب : 18:57
زنجان
کمترین
1°
فعلی
12°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:39
غروب آفتاب : 19:54
ساری
کمترین
3°
فعلی
10°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:19
غروب آفتاب : 19:34
سمنان
کمترین
5°
فعلی
10°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:20
غروب آفتاب : 19:33
سنندج
کمترین
2°
فعلی
7°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:47
غروب آفتاب : 20:00
شهرکرد
کمترین
-2°
فعلی
3°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 19:40
شیراز
کمترین
1°
فعلی
5°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:31
غروب آفتاب : 19:30
قزوین
کمترین
3°
فعلی
12°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:32
غروب آفتاب : 19:47
قم
کمترین
5°
فعلی
11°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:32
غروب آفتاب : 19:43
گرگان
کمترین
-4°
فعلی
3°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 19:31
مشهد
کمترین
0°
فعلی
2°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 19:10
مهاباد
کمترین
2°
فعلی
10°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:50
غروب آفتاب : 20:06
همدان
کمترین
3°
فعلی
10°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 19:52
کرج
کمترین
5°
فعلی
13°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:31
غروب آفتاب : 19:44
کرمان
کمترین
0°
فعلی
3°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 19:10
کرمانشاه
کمترین
2°
فعلی
11°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:45
غروب آفتاب : 19:56
یاسوج
کمترین
8°
فعلی
13°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:34
غروب آفتاب : 19:35