دوشنبه 1 بهمن 1397
January 21, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
-8°
فعلی
-4°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 07:17
غروب آفتاب : 17:31
اردبیل
کمترین
-16°
فعلی
-12°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 07:31
غروب آفتاب : 17:28
ارومیه
کمترین
-7°
فعلی
-3°
بیشترین
2°
طلوع آفتاب : 07:40
غروب آفتاب : 17:41
اصفهان
کمترین
-4°
فعلی
-1°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 07:05
غروب آفتاب : 17:27
اهواز
کمترین
6°
فعلی
7°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 07:15
غروب آفتاب : 17:42
ایلام
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 07:28
غروب آفتاب : 17:46
بجنورد
کمترین
-8°
فعلی
-6°
بیشترین
2°
طلوع آفتاب : 06:53
غروب آفتاب : 16:54
بندر عباس
کمترین
10°
فعلی
13°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 06:36
غروب آفتاب : 17:18
بوشهر
کمترین
15°
فعلی
16°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 07:01
غروب آفتاب : 17:38
تبریز
کمترین
-12°
فعلی
-10°
بیشترین
0°
طلوع آفتاب : 07:38
غروب آفتاب : 17:34
تهران
کمترین
-1°
فعلی
1°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 07:12
غروب آفتاب : 17:22
خرم آباد
کمترین
-7°
فعلی
-3°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:20
غروب آفتاب : 17:38
رشت
کمترین
1°
فعلی
3°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 07:24
غروب آفتاب : 17:25
زاهدان
کمترین
-7°
فعلی
0°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:23
غروب آفتاب : 16:57
زنجان
کمترین
-15°
فعلی
-12°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 07:26
غروب آفتاب : 17:31
ساری
کمترین
-4°
فعلی
0°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 07:06
غروب آفتاب : 17:11
سمنان
کمترین
-1°
فعلی
3°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:04
غروب آفتاب : 17:14
سنندج
کمترین
-10°
فعلی
-7°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 07:30
غروب آفتاب : 17:41
شهرکرد
کمترین
-14°
فعلی
-10°
بیشترین
0°
طلوع آفتاب : 07:08
غروب آفتاب : 17:31
شیراز
کمترین
-9°
فعلی
-5°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 06:56
غروب آفتاب : 17:30
قزوین
کمترین
-6°
فعلی
-3°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:19
غروب آفتاب : 17:25
قم
کمترین
-4°
فعلی
0°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:13
غروب آفتاب : 17:27
گرگان
کمترین
-10°
فعلی
-8°
بیشترین
-1°
طلوع آفتاب : 07:03
غروب آفتاب : 17:07
مشهد
کمترین
-9°
فعلی
-7°
بیشترین
1°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 16:47
مهاباد
کمترین
-12°
فعلی
-9°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 07:38
غروب آفتاب : 17:43
همدان
کمترین
-10°
فعلی
-6°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 07:22
غروب آفتاب : 17:35
کرج
کمترین
-6°
فعلی
-3°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 07:15
غروب آفتاب : 17:24
کرمان
کمترین
-14°
فعلی
-8°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 06:37
غروب آفتاب : 17:08
کرمانشاه
کمترین
-12°
فعلی
-8°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 07:25
غروب آفتاب : 17:40
یاسوج
کمترین
0°
فعلی
3°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 07:01
غروب آفتاب : 17:31